Tarts

The Shahrezade

$78.00
Shop

Lemon Tart

$55.00
Shop

Chocolate Tart

$58.00
Shop

Strawberry Tart

$88.00
Shop

Blueberry Tart

$40.00$88.00
Shop

Raspberry Tart

$48.00$92.00
Shop

Pop My Cherry Pie

$68.00
Shop

Rose

$88.00
Shop

Mixed Berry Tarte

$88.00
Shop

Tarte Mendiant

$58.00
Shop

Tarte Tropezienne

$68.00
Shop

Mon Père

$78.00
Shop